Redegjørelse for aktsomhetsvurderingene

Spordrift gjennomfører drift og vedlikehold av Norges jernbanenett. Selskapet er landsdekkende og arbeid gjennomføres overalt der jernbanen går. Arbeidsoppgaver knyttet til drift- og vedlikehold omfatter fagområdene baneteknikk, høyspenning, lavspenning og signal, samt andre driftsoppgaver knyttet til å holde jernbanen åpen som fjellsikring og snørydding. Spordrift har et ansvar for at vedlikehold og oppgraderinger av jernbanen foregår med minst mulig negativ påvirkning på natur og klima, og at vi bidrar til å gjøre samfunnets ressursbruk mest mulig sirkulær. Andre viktige satsinger innen bærekraft er fokus på ansvarlighet ved å fremme likestilling, inkludering, kompetanse og innovasjon både i egen organisasjon og i de vi samarbeider med.

Dagens selskap ble til 1. juli 2019, da Spordrift og 1200 ansatte ble skilt ut fra Bane NOR, med ansvar for drift og vedlikehold av Norges jernbanenett. I 2020 ble det opprettet et eget datterselskap for prosjektvirksomhet. Siden har Spordriftkonsernet levert innenfor to hovedtjenesteområder – drift- og vedlikehold og mindre fornyelsesprosjekter innenfor jernbane, hvor drift- og vedlikehold har stått for mesteparten av omsetningen. I desember 2022 ble det besluttet at Spordrift igjen skal bli en del av Bane NOR og 13. mars 2023 ble eierskapet av Spordrift overført fra Samferdselsdepartementet til Bane NOR. Spordrift er nå et heleid datterselskap av Bane NOR.

Spordrift AS er organisatorisk inndelt i 3 regioner. Under administrasjon hører HR, Sikkerhet og kvalitet og Økonomi. Administrasjonen rapporterer til Administrerende direktør og styret. 100% av aksjene i Spordrift AS eies av Bane NOR og konstituert konsernsjef i Bane NOR er styreleder og eneste styremedlem i Spordrift AS.

Bærekraft er en integrert del av Spordrifts virksomhet og arbeidet ble forankret i styret og ledelsen i 2021, og ble etter hvert eget strategisk utviklingsområde og en del av Spordrift forretningside. Bærekraftsmålene som er utarbeidet av FN er et viktig fundament for Spordrifts bærekraftsmål og satsingsområder. Under hvert av våre utvalgte satsningsområder innen bærekraft har vi identifisert hvilke av FNs bærekraftsmål som Spordrifts mål og aksjoner bygger opp under.

Den 1.juli 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft. Loven pålegger større virksomheter flere plikter. Blant annet skal virksomhetene ha kontroll på sine leverandørkjeder og forretningspartnere. De må kunne dokumentere at de har kontroll på faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold knyttet til;

  • forretningsvirksomheten
  • produkter eller tjenester

Spordrift inngår i et økosystem av selskaper som til sammen er ansvarlige for å levere best mulig jernbane i Norge, med minst mulig negative konsekvenser for miljø og menneskerettigheter. Vi møter også krav til bærekraft og seriøsitet både fra staten, fra Bane Nor og andre kunder. Spordrift har en rekke underleverandører av varer og tjenester. I avtalene viderefører vi grunnleggende krav i henhold til drifts- og vedlikeholdsavtalen med Bane Nor og stiller våre egne bærekraftskrav. Det er et gjennomgående fokus på aktsomhetsvurderinger i tilknytning til våre aktiviteter, og som et ledd i dette arbeidet er det i løpet av 2022 gjennomført følgende aktiviteter:

  • Det er skaffet oversikt over innkjøpsvolum og leverandører, samt iverksatt kategoristyring og styrking av rapporteringsrutiner fra leverandørene

  • Det er sendt ut brev til leverandører som plikter å overholde Åpenhetsloven og anmodet om at de fyller ut et egenrapporteringsskjema knyttet til menneskerettigheter i leverandørkjeden. Egenrapporteringsskjemaet bygger på mal for egenrapportering utarbeidet av Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Spordrift evaluerer svarene og vil bruke materiellet i videre dialog med leverandørene.
  • Det er utarbeidet mal for aktsomhetsvurderinger som skal sikre dokumentasjon av gjennomførte vurderinger av risikoer for brudd på menneskerettigheter og sosiale forhold i leverandørforhold. Som en start har fokuset vært på leverandører der Spordrift har betydelig Spend (over 1 500 000 NOK pr år)

Spordrift har materialisert bestemmelser om verdier, etikk og regler knyttet til samfunnsansvar i alle sine større kontrakter og rammeavtaler. Handlinger i strid med lover, regler, kontraktens bestemmelser og god forretningsskikk skal ikke forekomme. Oppdragsgiver aksepterer ikke forhold som er i strid med etiske normer som det er bred tilslutning om i samfunnet, herunder trakassering, diskriminering eller annen adferd som andre kan oppfatte som støtende, truende eller nedverdigende.

Når det gjelder potensiell negativ påvirkning for grunnleggende menneskerettigheter og andre arbeidsforhold, gjør vi en konkret risikovurdering i forbindelse med den enkelte anskaffelse. For de større avtalene inngår dette i planen for kontraktsoppfølging med eventuelle risikoreduserende tiltak.

Leverandøren plikter å videreføre alle krav i Spordrift sine kontrakter i sine avtaler med underleverandører, inkludert eventuelle bemanningsforetak/enkeltpersonsforetak som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten.

Leverandører av tjenester kan ikke ha flere enn to ledd underleverandører i kjeden under seg. 

Spordrift sine leverandører plikter å melde ifra til Spordrift dersom det foreligger et faktisk eller antatt brudd på kravene knyttet til Samfunnsansvar. Dette gjelder uavhengig av om bruddet er i egen virksomhet, hos leverandører og underleverandører, eller hos Spordrift selv.  

Brudd på kravene eller brudd på lover og regler vil kunne medføre disiplinære tiltak fra Spordrift tilpasset sakens type og grad av alvorlighet. Tiltak inkluderer, men er ikke begrenset til advarsel, dagbøter eller terminering av avtale. 

For Spordrift sine avtaler for arbeidstøy og verneutstyr, kjemikalier verktøy og utstyr har Spordrift utført kontrolltiltak for å kartlegge hvorvidt bestemmelsene om samfunnsansvar er ivaretatt og i henhold til Spordrift sine kontraktsfestede krav til samfunnsansvar.

BDO er valgt som ekstern varslingstjeneste for Spordrift AS.

Spordrift gjennomfører årlig risikobaserte revisjoner, for å verifisere egen og leverandørers etterlevelse av styringssystem og kontraktskrav som del av fokuset på kontinuerlig forbedring. I 2022 var temaene seriøsitetskrav og samfunnsansvar prioritert.

Bane NOR har revidert Spordrift i 2022 med tema seriøsitetskrav og samfunnsansvar.