HMS

I Spordrift setter vi sikkerhet først, og har en nullvisjon for skader. Sikkerhet står i sentrum for all aktivitet i Spordrift, og vi arbeider systematisk for å utforme arbeidsforholdene for å unngå arbeidsulykker, arbeidsrelaterte sykdommer og sykefravær.

Sikkerhet

Drift og vedlikehold av jernbane innebærer mange potensielt farlige arbeidssituasjoner, deriblant arbeid i høyden, med elektrisitet, sveising og store, tunge maskiner. 

Det overordnede sikkerhetsmålet i Spordrift er at vår virksomhet ikke skal medføre tap av menneskeliv eller alvorlig skade på mennesker, materiell eller miljø.

Vi jobber systematisk for at våre medarbeidere har et trygt arbeidsmiljø. Sikkerhet kommer alltid først, og vi etterstreber en nullvisjon for arbeidsskader. 

Varsling

Vi oppfordrer ansatte og innleide, kunder og samarbeidspartnere eller andre eksterne til å varsle slik at ledelsen får kunnskap om forholdene og dermed gis en mulighet til å iverksette nødvendige tiltak for å korrigere kritikkverdige forhold.

For informasjon om hvem som kan varsle og hvordan, se denne siden.