Bærekraftstrategi

Spordrifts bærekraftstrategi er vårt veikart for arbeid med bærekraft fremover og er strukturert rundt de mest vesentlige temaene for å styrke oss innen bærekraft og bidra til et mer bærekraftig samfunn. Dette har vi oppsummert i fem tematiske satsingsområder innen bærekraft, som vi konkretiserer gjennom langsiktige- og kortsiktige mål per satsingsområde og prioriterte tiltak.

Redusere miljøavtrykk

Klima

Spordrift er avhengige av å bruke en del maskiner og kjøretøy som bruker fossilt drivstoff. Dette skyldes delvis gammel maskinpark, at knappe halvparten av norsk jernbane ikke er elektrifisert, og at vi må kunne komme fram langs jernbanen også ved strømbrudd. 

Vi slipper ut i overkant av 7000 tonn CO2 årlig – Det meste fra tunge, skinnegående spesialmaskiner vi er nødt til å bruke. Vi ønsker å få skiftet ut disse maskinene med utslippsfrie eller hybride alternativer, noe som nå utredes. På kort sikt ser vi på hvordan vi kan redusere drivstoffbruken gjennom mer effektiv drift, deriblant mindre tomgangskjøring. Samtidig arbeider vi med å elektrifisere bilflåten vår, så snart vi kan få levert biler som tilfredsstiller våre krav. 

Den vakre blomsten dragehode er rødlistet som en sårbar art i Norge, og vokser flere steder langs jernbanen. Dermed har Spordrift sammen med byggherre et lovpålagt ansvar for denne artens levekår.
Foto: Marina Stanimirov

Naturmangfold 

Spordrift har ansvar for drift og vedlikehold av over 4000 km skinner og annen infrastruktur, stedvis i sårbar natur. Vårt arbeid kan påvirke naturen på ulike måter, for eksempel ved å rydde vegetasjon langs jernbanelinjene slik at togene har oversikt i terrenget. I denne typen arbeid prøver vi å minimere vår påvirkning på naturmangfold ved å ha god oversikt over områder med verdifull natur og hvordan vi kan unngå eller redusere vår påvirkning.

«Vårt arbeid kan påvirke naturen på ulike måter»

Ressursbruk og avfall 

For å holde jernbanen åpen og trygg må vi regelmessig bytte ut skinner, sviller, ledninger og andre komponenter. Det betyr at vi både må ta i bruk nye materialer, og håndtere det som ikke kan brukes lenger på en forsvarlig måte. Noe av dette regnes som farlig avfall og er strengt regulert av lovverket. 

Eksempelvis er vanlige tresviller impregnert med kreosot som har en rekke natur- og helseskadelige effekter. Disse regnes som farlig avfall og kasserte sviller må derfor håndteres deretter.  

Vi ønsker både å redusere mengden avfall, og at det avfallet som blir produsert, kildesorteres og håndteres på en trygg og sikker måte. På alle våre driftssteder har vi derfor kildesortering av alt avfall deriblant metall, EE-avfall og farlig avfall.

Ivareta helse, arbeidsmiljø og sikkerhet

Drift og vedlikehold av jernbane innebærer mange potensielt farlige arbeidssituasjoner, deriblant arbeid i høyden, med elektrisitet, sveising og store, tunge maskiner. 

Sikkert arbeid er derfor høyt prioritert, og Spordrift etterstreber en nullvisjon for arbeidsskader. Framover vil vi videreutvikle dette arbeidet gjennom egne HMS-planer, der vi blant annet gjør sikkerhetsopplæring for alle ansatte enda mer systematisk.  

Som arbeidsgiver for over 1300 ansatte har vi også ansvar for et trygt og godt arbeidsmiljø. I dette arbeidet er årlige medarbeiderundersøkelser og medarbeidersamtaler viktige virkemidler. 

Likestilling og inkludering 

Spordrift skal være en arbeidsplass der enhver med rett kompetanse har mulighet til å bli ansatt og utvikle seg. Vi har nulltoleranse for forskjellsbehandling og diskriminering av alle slag.  

Jernbanen har tradisjonelt vært mannsdominert, og slik er det i stor grad fortsatt. Vi ser imidlertid små, men lovende forbedringer her, deriblant i andelen jenter som søker og tilbys lærlingplass hos oss. Lærlingeordningen er vår viktigste rekrutteringsvei for fagarbeidere: Mens 3 av 50 nye lærlinger i 2020 var jenter, hadde antallet doblet seg til 6 av 50 i 2021. 

Vi arbeider for ytterligere forbedring på disse områdene, for det første gjennom å markedsføre oss mot kvinner og minoriteter som arbeidsgiver og lærlingplass, og ikke minst gjennom internt arbeid for at kvinner og minoriteter kan trives like godt på jobb som sine majoritetskolleger.

Dette er allerede innarbeidet i vårt lederprogram, vi arbeider med å innføre mangfoldstrening bredt i organisasjonen, og tar alle meldinger om diskriminering på høyeste alvor. 

7%

Kvinneandel totalt

21%

Kvinneandel i lederstillinger

50%

Kvinneandel i styret

Kompetanse og innovasjon 

Vedlikehold av jernbane krever spesialisert kompetanse, og ny teknologi gjør også her sin innmarsj. Derfor jobber Spordrift systematisk med kompetanseheving og innovasjon

Systematikk og kompetanse

Mye av Spordrifts aktivitet er underlagt ulike lover og regler om naturpåvirkning, avfall og kjemikalier. Dette krever et kontinuerlig arbeid med intern opplæring og kompetanseheving, og vi har systematiske programmer for dette. En del av dette er et sertifisert system for miljøledelse, der vi er i ferd med å bli godkjent etter ISO 14001-standarden. 

Stolt lærlingbedrift

Vi er stolte over å være en stor og erfaren lærlingbedrift, som gir unge fagfolk en trygg og god vei inn i yrkeslivet. Om lag 10% av våre ansatte – ca. 120 i tallet – er til enhver tid lærlinger, og storparten av disse går rett inn i faste stillinger etter avlagt fagprøve. 

Innovasjon

Spordrift tester for tiden ut en rekke konkrete innovasjonstiltak som skal gi Norge mer og bedre jernbane for pengene, øke sikkerhetsnivået, samtidig som vi reduserer miljøbelastning og ressursbruk. Blant tiltakene finner vi smart sensorikk, maskinlæring, droner og VR/AR-teknologi.  

Foto: Eivind Røhne

Styrke bærekraft i verdikjeden

Spordrift inngår i et økosystem av selskaper som til sammen er ansvarlige for å levere mest mulig pålitelig og bærekraftig transport av folk og gods i Norge. Jo bedre vi gjør vår jobb, jo bedre kan passasjer- og godsselskapene levere, og flytte mer transport fra vei til bane. 

Foruten ansvaret for å gjøre vår egen drift mest mulig bærekraftig, har vi også ansvar for å stille krav til våre mange underleverandører. Dette dreier seg om alt fra å følge regler og lovkrav på miljøområdet, til at de bidrar til et seriøst arbeidsliv, blant annet gjennom tariffavtaler.