Samfunnsansvar

Som en arbeidsgiver for over 1300 personer, som gjør samfunnskritisk arbeid, og skal ta hensyn til bærekraft i både lokalt og globalt perspektiv, har Spordrifts samfunnsansvar mange fasetter.

Gjør bærekraftig transport mer bærekraftig

Miljø og klima

Jernbane regnes som en av de mest miljøvennlige transportformene. Det at vi arbeider med jernbane fritar oss imidlertid ikke fra å gjøre arbeidet vårt mer miljøvennlig. Mye av arbeidet vi gjør påvirker natur og miljø negativt, og vi må jobbe målrettet for å forbedre oss der det er mulig.

Mennesker og samfunn

Bærekraft handler om natur og miljø, men vel så mye om hvordan vi forholder oss til mennesker og samfunn rundt oss: Det handler om hvordan vi rekrutterer og behandler ansatte, om likestilling og inkludering, om etikk, sikkerhet og om å sikre at våre leverandører og samarbeidspartnere også opptrer på en bærekraftig måte.

Vårt samfunnskritiske oppdrag

De fleste tenker på jernbanen som persontransport, for pendlere rundt storbyene, og som transportmiddel til og fra småbyer og bygder langs jernbanen. Godstransporten er imidlertid vel så viktig for å få det norske samfunnet til å gå rundt. Ofotbanen frakter 90% av dagligvareforsyningen til Nord-Norge, mens 50% av godstransporten mellom Bergen og Oslo går via Bergensbanen. Vår jobb er å holde jernbanen åpen så folk og gods kan bevege seg uhindret, og rykke ut når hinder oppstår.

Under forteller banemontør og lokfører Martine Bratt om vinteren 2020, da et godstog kjørte seg fast i snøen på Saltfjellet. I Spordrift er “Alltid på banen” blitt et slagord som beskriver dedikasjonen, ståpåviljen og ansvarsfølelsen vi har for jernbanen. Det viser seg igjen og igjen når uvær eller teknisk svikt setter en jernbanestrekning ut av spill, og våre folk rykker ut for å rydde opp.