Vedtekter

for Spordrift AS

(Endret i generalforsamling 23. juni 2022)

§1 Selskapets foretaksnavn er Spordrift AS

§2 Selskapets forretningskontor er i Oslo Kommune

§3 Selskapets virksomhet er drift og vedlikehold av jernbane og alt som står i naturlig sammenheng med dette. Virksomheten skal drives på en sikker, effektiv og miljømessig måte, samt etter forretningsmessige prinsipper.

§4 Selskapets aksjekapital er NOK 1.000.000, fordelt på 100 aksjer, hver pålydende NOK 10.000.

§5 Selskapets firma tegnes av styrets leder og ett annet styremedlem i fellsskap.

§ 6 Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjennelse for ordinær generalforsamling fra og med 2022. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan ”Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel” er fulgt opp i selskapets heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023.